Kontakt

Nielsen Audience Measurement

AGB Nielsen Media Research Sp. z o.o.
01-849 Warszawa
ul. Przybyszewskiego 47
tel: (+48 22) 864 31 90
fax: (+48 22) 864 23 90

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS: 0000113457; NIP: 951-11-71-598; Regon: 011627070; Wysokość kapitału zakładowego: 4.004.000 PLN.